• popis
Aktuality
20.3.2017 - Aktuality
Výkonná rada IRO rozhodla, že od r. 2017 musí být psi účastnící se akcí ...
2.2.2014 - Aktuality
K 1.1.2014 vstoupil v platnost předpis o evidenci psů bez průkazu původu.
25.2.2013 - Aktuality
Pro zpřehlednění přihlášek na jednotlivé akce byly provedeny mírné úpravy ...
... přejít na aktuality
Rychlý kontakt

Kancelář JČZBK

Přední Výtoň 193
382 73 Přední Výtoň
CZECH REPUBLIC 

tel: +420 602 827 404

mail: zdenek@zachranari.cz
www.jihocestizachranari.cz40 let brigády

Bilanční zpráva přednesená na slavnostním shromáždění ke 40 letům existence Jihočeské záchranné brigády kynologů v roce 2012.Čtyřicet let Jihočeské záchranné brigády

Začátky záchranářské kynologie v Československu se začaly psát založením 1. čs. záchranné brigády v Příbrami ustavené vedením Rudných dolů jako projekt jednoho kalendářního roku (1968) na úseku bezpečnosti práce horníků. Úzké kontakty se členy této příbramské skupiny a výcvikový vliv holandského emigranta Rudolfa Tomana nasměrovaly na záchranářský výcvik i skupinu nadšenců v Českém Krumlově. Ustavující schůze 17.2.1972 byla po třech letech pokusů o záchranářský výcvik od roku 1969 jen logickým administrativním vyústěním výcvikových snah této skupinky. Tato 2. čs. brigáda záchranných psů již nebyla vytvořena na vymezené období, ale po začlenění do Čs. červeného kříže rozvinula svoji činnost naplno a trvale. Poněkud úsměvně dnes působí informace, že z původních 36 zakládajících členů cvičilo 28 s boxery. Výsledkem jejího snažení nebyly jen první praktické zásahy na území Českokrumlovska, ale i první československé záchranářské zkoušky, uspořádané v Českém Krumlově v září 1972. Jejich úspěšné splnění dvěma německými ovčáky (Perry z Marušky psovoda Jana Bürgera a Eddy Jipor psovodky Julie Hechtbergerové) a jedním boxerem (Luis z Jihočeských nížin psovoda Jaroslava Sedláka) bylo definitivním impulsem pro soustavnou záchranářskou činnost na českokrumlovském cvičišti.

Koncem roku 1972 se ustavila další skupina záchranářských kynologů na Ostravsku pod vedením Oldřicha Dvoroka a o pár měsíců později na Ústecku pod vedením vycvikáře Černocha. Na Brněnsku se brzy začala záchranářským výcvikem zabývat i skupina Zdeňka Katolického, avšak ani jedna z těchto tří skupin nepřežila reorganizaci Svazarmu a necitlivý přechod organizované kynologie pod Svaz chovatelů drobného zvířectva (ČSCHDHZ).

Záchranářské zkoušky (sutinové a lavinové) byly tehdy ve dvou stupních (ZZP1-2 a ZLP1-2) začleněny do zkušebního řádu Svazarmu a s větší či menší úspěšností konány poměrně sporadicky na nejrůznějších cvičištích po celé republice, většinou bez hlubšího záměru, pouze pro rozšíření aktivit jednotlivých cvičišť. V roce 1980 ale již mohl Svazarm pod patronací Jč. krajské rady uspořádat první mistrovství záchranných psů v prostorách nynější sportovní střelnice v Borku u Českých Budějovic. Prvním mistrem se stal německý ovčák Asmar Dacis pražského psovoda Josefa Žaluda.

Záchranářský výcvik se samozřejmě neustále vyvíjel, a to nejen ve světě, ale především u nás, v tuzemských podmínkách. Ve třech společných disciplinách (stopa, poslušnost, speciál) byly tehdy výsledky záchranářských zkoušek i soutěží poměrně značně ovlivňovány především stopami s následným označováním osoby na konci, kde rychlé štěkání bylo zcela limitujícím faktorem pro přední umístění.

Po sametové revoluci a zániku Svazarmu byl v roce 1991 ustaven samostatný záchranářský svaz, s tehdejším názvem Svaz česko-moravsko-slezských záchranných brigád kynologů a s regionálním pokrytím celé České republiky v souladu s tehdejším počtem krajů. Fungoval ve velmi úzké spolupráci s policií a armádními pluky civilní ochrany. Prvním prezidentem svazu byl zvolen Zdeněk Babor z Berouna. Jeho nástupcem se stal Vladimír Kuchta ze Žatce, který zastává tuto čestnou a dobrovolnou funkci dodnes. Název organizace byl pozdějším sjezdem změněn na Svaz záchranných brigád kynologů ČR s tím, že i v současnosti má každý kraj svou regionální brigádu s plnou právní subjektivitou i přesto, že se počet krajů změnil ze sedmi na nynějších čtrnáct. Svaz a jeho brigády se při změně státoprávního uspořádání přizpůsobily novým počtům krajů.

Regiony na základě samostatných smluv spolupracují s krizovými odděleními krajů a v rámci IZS s policií, armádou a hasičským záchranným sborem. Záchranářský výcvik prošel řadou zlomových bodů. Patrně největším z nich bylo mistrovství 1995 v Českých Budějovicích, které ukázalo nutnost výrazných změn výcvikové koncepce. Byl zvolen hlavní výcvikář svazu a k 1.1.1997 schválena platnost koncepčně zcela nového zkušebního řádu. Zároveň byla ve spolupráci s OSN ustavena i samostatná Pohotovostní jednotka OSN. Byl zaveden i výcvik ve vyhledávání mrtvých osob, jehož potřebnost se po řadě praktických nasazení projevovala stále naléhavěji. Tato nutnost se následně potvrdila hlavně v roce 1999 při zásazích po zemětřeseních v Turecku, Řecku, Tchajwanu a opět v Turecku. První zahraniční výjezd se uskutečnil za podpory a úzké spolupráce s humanitární organizací ADRA. Posledně dvě jmenované akce se ale již konaly v úzké spolupráci s ministerstvem vnitra ČR, které velmi uvítalo spolupráci se svazem a zajistilo jeho členům leteckou dopravu i zázemí na místě. Jednalo se již o členy Pohotovostní jednotky SZBK a MV, sestavené v počtu 18 psovodů z momentálně nejlépe vycvičených psů, kvalifikovaných systémem náročných odborných i kondičních prověrek. Pro tyto účely byla zavedena kromě atestace CZ, sestávající ze speciálů zkoušky ZZP3 a opravňující psovody k zásahům v tuzemsku, i atestace SAR, pro niž byla vytvořena speciální kvalifikační zkouška ZPJ.

Na svazové konferenci předcházející těmto výrazným změnám byl ve volbách do vedení svazu neúspěšný dosavadní 2. viceprezident Zdeněk Katolický a tento volební neúspěch byl pro něho natolik zdrcující, že zapříčinil jeho odchod ze SZBK. Vzal s sebou i několik dalších členů a způsob jejich odchodu i majetkové vyrovnání se svazem byly natolik nešťastné, že ukončily veškerou komunikaci mezi ním a prezidentem svazu. Zdeněk Katolický spustil následně celou lavinu dopisů ministrovi vnitra, hanobících činnost celého svazu. Ovzduší vyvolané těmito dopisy se stalo podhoubím pro destrukční činnost proti SZBK, kterého ochotně využily některé další dosud skrytě oponentní osoby. Jednalo se o jednotlivce, kteří nedokázali přijmout změny, provázející trend výcviku záchranných psů nejen v ČR, ale v celém světě. Citelně se tím narušila i dosud vynikající spolupráce mezi HZS a SZBK, která do té doby měla velmi pozitivní výsledky ve všech směrech, ale zejména na poli úspěšných praktických zásahů.

Významných úspěchů dosahovali členové svazu i ve sportovní činnosti řízené mezinárodní organizací IRO. Celá plejáda těchto mezinárodních startů byla korunována i nejvyššími tituly z mistrovství světa. Patrně i to však přilévalo olej do ohně závistivých pomlouvačů.

Nastaly pokusy o určitá částečná vyčlenění ze svazu, např. prostřednictvím dobrovolných hasičů nebo Červeného kříže. Všechny tyto pokusy však byly zcela evidentně pouze na bázi osobních ambicí s cílem vyhnout se náročným kvalifikacím a snadněji tak dosáhnout vyšších pozic. Takové snahy však pochopitelně nemohly mít delšího trvání. Dobrovolní hasiči oficiálně nedisponují větším množstvím záchranných psů, jejich počty se rekrutují téměř výhradně ze členů SZBK. Červený kříž vůbec žádná kynologická družstva nemá a ani je nezastřešuje, jeho kolektivním členem jsou všichni členové SZBK. Ve všech regionech dnes probíhá mezi složkami Červeného kříže, psovody svazu a dobrovolnými hasiči v rámci IZS při nejrůznějších akcích velice úzká spolupráce, stejně jako se složkami profesionálního HZS a Policie ČR.

Jihočeská záchranná brigáda kynologů jako nejpočetnější ze 14 složek SZBK ČR patří i k jeho nejaktivnějším brigádám a každoročně se velmi významně podílí na výsledcích svazu. Jejích 70 členů sice zdaleka nepřispívá k dosahovaným výsledkům stejnou měrou, ale stále je dostatek natolik obětavých členů, že dokáží bez problémů pasivitu jiných překlenout. A to i v případech těch nejvýznamnějších úkolů, které brigáda ve své historii musela plnit.

Kromě celé řady dosažených nejvyšších titulů na sportovním poli i v praktické pomoci IZS se stěžejním úkolem stala především rekonstrukce bývalé střelnice PS u Přední Výtoně na Lipně na moderní výcvikové zařízení pro záchranné psy. Dnes se obětavostí celé řady členů nachází ve fázi, jakou obdivují členové mnoha jiných záchranářských kolektivů z tuzemska i ze zahraničí. I na tomto místě je třeba si uvědomit, že bez významné podpory KÚ Jihočeského kraje, Obecního úřadu Přední Výtoň, orgánů Policie ČR a HZS, celé řady dalších orgánů a institucí by nemohla JČZBK fungovat tak, jak je tomu dnes. V žádném případě by nemohla prosperovat ani bez mimořádných pomocí významných sponzorů, jako je ČEZ Temelín nebo Pila v Buku u Prachatic ing. Vladimíra Vlka. Těm všem patří upřímné poděkování všech členů JČZBK, kteří si dobře uvědomují, čí zásluhou mohou svého koníčka – záchranářskou kynologii – provozovat na nejvyšší úrovni.

Z hlediska výkonnostní kvalifikace jsou k dnešnímu dni v JČZBK čtyři rozhodčí, z toho dva mezinárodní, dva národní a dva další ve funkci čekatelů se na tuto funkci připravují. Kromě nich máme 14 instruktorů výcviku, 6 instruktorů slaňování a 6 řidičů malých plavidel, oprávněných plnit při výcviku a zkouškách vodních prací náročnou funkci lodníků.

Základním měřítkem kvalifikace a odbornosti jsou udělené výkonnostní třídy. Z řad Jihočechů je k dnešnímu dni držiteli výkonnostních tříd 28 psovodů. Z jedenácti držitelů nejvyšších mistrovských tříd s titulem Mistra sportu ve svazu je pět Jihočechů. Dva další jsou držiteli 1.VT, šest 2.VT a 15 členů 3.VT. JČZBK má nejvyšší počet nositelů VT ze všech brigád a jestliže každý psovod při dosažení VT je oprávněn vykonávat funkci instruktora, měl by být odborný růst nových členů i nadále zajištěn.

V historii 31 let Mistrovství ZP ČR se dosud z Jihočeské záchranné brigády probojovalo do finále 39 psů, z nichž 10 stanulo na místě nejvyšším se ziskem titulu Mistra ČR ZP. Ze 14 dosavadních ročníků ČP ZZP zvítězili Jihočeši pětkrát, v ČP LP ze 16 ročníků dosud 10krát a ze 13 dosavadních ČP VP dokonce 11x.

Ilustraci aktivity a úspěšnosti jednotlivých brigád v SZBK dokládají velmi zřetelně složené zkoušky. Např. v roce 2011 bylo ve SZBK uspořádáno celkem 110 akcí. Nastoupilo na ně 784 účastníků a 466 splnilo úspěšně limity zkoušek, 207 podle IPOR a 259 podle NZŘ. Pro srovnání v roce 2010 bylo celkově 358 splněných zkoušek. V JČZBK bylo našimi členy složeno při 24 zkouškových akcích 110 úspěšných zkoušek (tedy významná část z celkového počtu), z toho 67 podle NZŘ a 43 podle IPO-R. Pro srovnání aktivity s ostatními brigádami uspořádali jako druzí nejvíce zkouškových akcí členové ústecké ZBK, a to 17 akcí, a třetí ZBK Praha 14 akcí.

Normativy SZBK v souladu s nadřízenými složkami ČMKU a FCI umožňují ocenit i nejvyšší sportovní výkony pohybující se v určité stabilizaci. Vítězstvím ve třech celostátních soutěžích a splněním dalších dílčích podmínek lze docílit titulu Šampiona ČR ve výkonu záchranných psů. Ze 20 držitelů tohoto nejvyššího sportovního ocenění v SZBK je šest Jihočechů: boxer Drink Zdeňka Žilky, stafford Cruis Hedviky Češkové, malinoiska Fany Hany Klímové, boxerka Kiss Daniela Sedláka, australan Cross Jaroslava Sedláka, flat Rex Michala Svobody a bílý švýcar Cherokee Taien Hany Gramanové.

Nejvyšším vyznamenáním svazu za praktický zásah se svým psem, vedoucí k záchraně lidského života, Zlatým záchranářským křížem bylo od jeho zavedení oceněno již pět psovodů JČZBK: Hedvika Češková, Jaroslav Sedlák, Miloš Mach, Daniel Sedlák a Václav Kučera.

Záchranářská kynologie je samozřejmě pro všechny členy brigády i svazu především koníčkem. Avšak tento koníček ve společnosti již dávno přerostl rámec běžné zájmové činnosti. Je postaven na pomoci bližním a jako takový byl zařazen do IZS, aby byl společností přijímán ve vší vážnosti, kterou si bezpochyby zasluhuje. Proto při každé příležitosti vedoucí JČZBK žádá velmi vážně všechny členy o přehodnocení osobních priorit, aby se jejich přístup k záchranářskému výcviku dostal na co nejpřednější místo, aby si neustále uvědomovali, co je hlavním posláním záchranných brigád a v čem tedy spočívá hlavní požadavek na každého člena. Mnohokrát již bylo řečeno, že dobrý kolektiv je tím nejzákladnějším předpokladem úspěšnosti. Musí být složen výhradně z lidí, ochotných ke spolupráci vždy a všude – nejen v praxi, ale i v přípravě, trénincích a soutěžích. Stále je platné jihočeské heslo, že "úspěch záchranáře závisí na dokonalé souhře lidského mozku a psího čichu". Této souhry ale nelze dosáhnout nikde osamoceně, jedině v kolektivu stejně smýšlejících a jednajících lidí, nadšenců s odborně profesionálním přístupem na co nejvyšší úrovni. Každý bez rozdílu věku, kvalifikace, délky členství, zkušeností či vzdělání spoluvytváří vztahy v kolektivu, nikdo není pro brigádu bezvýznamný. Nejvýraznějším pozitivem Jihočeské záchranné brigády doposud bylo, že měla vždy v minulosti dostatek obětavých členů, přestože i v jejích řadách se zcela výjimečně objevili takoví, se kterými se musela nedobrovolně rozloučit. Na druhou stranu lze s velkým uspokojením konstatovat, že v současné členské základně je dosud celá řada členů ze zakládající sestavy. Faktem tedy zůstává, že stále disponuje velmi kvalitním kolektivem, který si může dovolit plnit i tak náročné akce, jako je budování a údržba výcvikového areálu Spáleniště včetně lipenské loděnice. Snad bude mít i nadále dostatek pracovitých a vzájemně tolerantních členů, aby perspektiva této brigády byla i nadále optimistická. Jihočeská brigáda má jediný hlavní cíl: Aby i v dalších čtyřiceti letech její existence dominoval prvek přátelství, aby i nadále ve všech setrvával nejen pocit dobře vykonané práce, ale i skvělý pocit radosti ze sounáležitosti s tímto kolektivem.


Generální partner
Vstup pro členy JČZBK | Přihlásit
Kronika brigády
Kalendář akcí
... přejít na plán akcí
Nejbližší akce


Jaderná elektrárna Temelín skupina ČEZDŘEVO - PALETY - VLK s.r.o.Jihočeský krajKrmení BritCRnet, s.r.o.Jiva Jirák


Reklama:
Nejlevnější nákladní pneu najdete v e-shopu na adrese www.lkwpneu.cz.