Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Datum: 14.12.2017 | Zhlédnuto: 964x

Výměna průkazů VMP

Výměna průkazů bude prováděna podle následujících pravidel:

  1. Provádění výměny bude bezplatné, nevrátí-li žadatel původní průkaz, zaplatí za výměnu každého nevráceného průkazu správní poplatek ve výši 100,- Kč (pokud průkaz neodevzdal na SPS již dříve). Jestliže žadatel průkaz do doby vydání nového bude používat, předá spolu se žádostí o výměnu plavebního dokladu fotokopii původního průkazu (u PSK fotokopii strany 3) a originál odevzdá až při vyzvednutí průkazu nového.

  2. Žádost o výměnu plavebního dokladu včetně 1 ks fotografie formátu 3,5 x 4,5 cm a původního průkazu předají žadatelé osobně nebo poštou na jakoukoliv pobočku Státní plavební správy. Na pobočce, u které bude žádost podána, bude žadateli průkaz do 30 dnů od přijetí žádosti vydán. O tom, že je průkaz připraven k vydání, se mohou žadatelé informovat na webových stránkách Státní plavební správy (v sekci Doklady osob – Další informace – Průkazy k převzetí).

  3. Průkaz musí žadatel vyzvednout osobně nebo prostřednictvím zplnomocněné osoby (není nutná ověřená plná moc).

  4. O výměnu průkazů vystavených v jakémkoliv období mohou žadatelé požádat ihned, nejpozději však do lhůty stanovené zákonem. Pokud držitel průkazu nepožádá o výměnu do stanovené lhůty, pozbude jeho průkaz platnosti třicátým dnem ode dne uplynutí této lhůty.

    Po marném uplynutí této zákonné lhůty se může vůdce plavidla dopustit přestupku podle § 43 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1995 Sb. tím, že v rozporu s § 25 odst. 1 vede plavidlo, k jehož vedení nemá platný průkaz způsobilosti nebo osvědčení vůdce plavidla či jiný obdobný doklad.

  5. Pokud držitel průkazu způsobilosti požádá o výměnu průkazu po uplynutí stanovené lhůty k výměně, bude mu vystaven průkaz po všech náležitostí uvedených v bodě 2).

 ŽÁDOST KE STAŽENÍ ZDE

Pokyny, jak si vyměnit průkaz VMP


Privátní aktuality